இன்னா செய்யாமை - non-violence

 


சிறப்புஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்
The pure by faith mean pain to none
Though princely wealth by that is won.        311

கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்துஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.
The spotless hearts seek not revenge
Though Malice does the worst in rage.        312

செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமம் தரும்.
Revenging even causeless hate
Bad-blood breeds and baneful heat.        313

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண
நன்னயம் செய்து விடல்.
Doing good-turns, put them to shame
Thus chide the evil who do harm.        314

அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை.
What does a man from wisdom gain
If he pines not at other's pain?        315

இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.
What you feel as 'pain' to yourself
Do it not to the other-self        316

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை.
Any, anywhere injure not
At any time even in thought.        317

தன்னுயிர்க்கு இன்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னா செயல்.
How can he injure other souls
Who in his life injury feels.        318

பிறர்க்குஇன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்.
Harm others in the forenoon
Harm seeks thee in afternoon.        319

நோய்எல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.
No harm is done by peace-lovers
For pains rebound on pain-givers.        320