கல்லாமை - Non-learning

 


அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்.
Like play of chess on squareless board
Vain is imperfect loreless word.        401

கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்
இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று.
Unlearned man aspiring speech
Is breastless lady's love-approach.        402

கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
சொல்லா திருக்கப் பெறின்.
Ev'n unread men are good and wise
If before the wise, they hold their peace.        403

கல்லாதான் ஓட்பம் கழியநன் றாயினும்
கொள்ளார் அறிவுடை யார்.
The unread's wit though excellent
Is not valued by the savant.        404

கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாடச் சோர்வு படும்.
A man untaught when speech he vaunts
Sadly fails before savants.        405

உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்
களரனையர் கல்லா தவர்.
People speak of untaught minds
"They just exist like barren lands".        406

நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று
Like painted clay-doll is his show
Grand subtle lore who fails to know.        407

நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கண் பட்ட திரு
Wealth in the hand of fools is worse
Than a learned man's empty purse.        408

மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்
கற்றார் அனைத்திலர் பாடு.
Lower are fools of higher birth
Than low-born men of learning's worth.        409

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோடு ஏனை யவர்.
Like beasts before men, dunces are
Before scholars of shining lore.        410