கொல்லாமை - Non-killing

 


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல்
பிறவினை எல்லாம் தரும்
What is Virtue? 'Tis not to kill
For killing causes every ill.        321

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை.
Share the food and serve all lives
This is the law of all the laws.        322

ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றுஅதன்
பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று.
Not to kill is unique good
The next, not to utter falsehood.        323

நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
கொல்லாமை சூழும் நெறி.
What way is good? That we can say
The way away from heat to slay.        324

நிலைஅஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலைஅஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை
Of saints who renounce birth-fearing
The head is he who dreads killing.        325

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்நாள்மேல்
செல்லாது உயிருண்ணுங் கூற்று.
Life-eating-Death shall spare the breath
Of him who no life puts to death.        326

தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை.
Kill not life that others cherish
Even when your life must perish.        327

நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்குக்
கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை.
The gain of slaughter is a vice
Though deemed good in sacrifice.        328

கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
புன்மை தெரிவா ரகத்து.
Those who live by slaying are
Eaters of carrion bizarre!        329

உயிர்உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர்உடம்பின்
செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர்
The loathsome poor sickly and sore
Are killers stained by blood before        330