பகைமாட்சி - Noble hostility

 


வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா
மெலியார்மேல் மேக பகை.
Turn from strife with foes too strong
With the feeble for battle long.        861

அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு.
Loveless, aidless, powerless king
Can he withstand an enemy strong?        862

அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான்
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு.
Unskilled, timid, miser, misfit
He is easy for foes to hit.        863

நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும்
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது.
The wrathful restive man is prey
To any, anywhere any day.        864

வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது.
Crooked, cruel, tactless and base
Any foe can fell him with ease.        865

காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான்
பேணாமை பேணப் படும்.
Blind in rage and mad in lust
To have his hatred is but just.        866

கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து
மாணாத செய்வான் பகை.
Pay and buy his enmity
Who muddles chance with oddity.        867

குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு
இனனிலனாம் ஏமாப்பு உடைத்து.
With no virtue but full of vice
He loses friends and delights foes.        868

செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலா
அஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின்.
The joy of heroes knows no bounds
When timid fools are opponents.        869

கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும்
ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி.
Glory's light he will not gain
Who fails to fight a fool and win.        870