வினைசெயல்வகை - Modes of action

 


சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.
When counsel takes a resolve strong
Weak delay of action is wrong.        671

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை.
Delay such acts as need delay
Delay not acts that need display.        672

ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.
It's best to act when feasible
If not see what is possible.        673

வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்.
Work or foe left unfinished
Flare up like fire unextinguished.        674

பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.
Money and means, time, place and deed
Decide these five and then proceed.        675

முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.
Weigh well the end, hindrance, profit
And then pursue a fitting act.        676

செய்வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.
Know first the secret from experts
That is the way of fruitful acts.        677

வினையால் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று.
Lure a tusker by a tusker
Achieve a deed by deed better.        678

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.
Than doing good to friends it is
More urgent to befriend the foes.        679

உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.
Small statesmen fearing people's fear
Submit to foes superior.        680