அமைச்சு - Ministers

 


கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.
He is minister who chooses
Right means, time, mode and rare ventures.        631

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.
With these he guards people, - by his
Knowledge, firmness and manliness.        632

பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு.
A minister cherishes friends
Divides foes and the parted blends.        633

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.
A minister must sift reflect
Select and say surely one fact.        634

அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றும்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.
Have him for help who virtue knows
Right wisdom speaks, ever apt in acts.        635

மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாஉள முன்னிற் பவை.
Which subtler brain can stand before
The keen in brain with learned love?        636

செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.
Albeit you know to act from books
Act after knowing world's outlooks.        637

அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.
The man in place must tell the facts
Though the ignorant king refutes.        638

பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.
Seventy crores of foes are better
Than a minister with mind bitter.        639

முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.
The unresolved, though well designed
To fulfil an act they have no mind.        640