படைச்செருக்கு - Military pride

 


என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர்என்னை
முன்நின்று கல்நின் றவர்.
Stand not before my chief, O foes!
Many who stood, in stones repose.        771

கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது.
To lift a lance that missed a tusker
Is prouder than shaft that hit a hare.        772

பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன் றுற்றக்கால்
ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு.
Valour is fight with fierce courage
Mercy to the fallen is its edge.        773

கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும்.
At the tusker he flings his lance
One in body smiles another chance.        774

விழித்தகண் வேல்கொண் டெறிய அழித்திமைப்பின்
ஒட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு.
When lances dart if heroes wink
"It is a rout" the world will think.        775

விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
வைக்கும்தன் நாளை எடுத்து.
The brave shall deem the days as vain
Which did not battle-wounds sustain.        776

சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து.
Their anklets aloud jingle their name
Who sacrifice their life for fame.        777

உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
செறினும்சீர் குன்றல் இலர்.
The king may chide, they pursue strife;
They fear loss of glory; not life.        778

இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை யாரே
பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர்.
Who will blame the heroes that lose
Their lives in war to keep their vows?        779

புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு
இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து.
Such a death shall be prayed for
Which draws the tears of the ruler.        780