நீத்தார் பெருமை - The merit of Ascetics

 ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு
No merit can be held so high
As theirs who sense and self deny.         21

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று
To con ascetic glory here
Is to count the dead upon the sphere.         22

இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு
No lustre can with theirs compare
Who know the right and virtue wear.         23

உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரன்என்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து
With hook of firmness to restrain
The senses five, is heaven to gain.         24

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி
Indra himself has cause to say
How great the power ascetics' sway.         25

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்
The small the paths of ease pursue
The great achieve things rare to do.         26

சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென்று ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு
They gain the world, who grasp and tell
Of taste, sight, hearing, touch and smell.         27

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்
Full-worded men by what they say,
Their greatness to the world display.         28

குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயுங் காத்தல் அரிது.
Their wrath, who've climb'd the mount of good,
Though transient, cannot be withstood.         29

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்
With gentle mercy towards all,
The sage fulfils the vitue's call.         30