மருந்து - Medicine

 


மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர்
வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.
Wind, bile and phlegm three cause disease
So doctors deem it more or less.        941

மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
அற்றது போற்றி உணின்.
After digestion one who feeds
His body no medicine needs.        942

அற்றால் அளவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு
பெற்றான் நெடிதுஉய்க்கு மாறு.
Eat food to digestive measure
Life in body lasts with pleasure.        943

அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல
துய்க்க துவரப் பசித்து.
Know digestion; with keen appetite
Eat what is suitable and right.        944

மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு.
With fasting adjusted food right
Cures ills of life and makes you bright        945

இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
கழிபே ரிரையான்கண் நோய்.
Who eats with clean stomach gets health
With greedy glutton abides ill-health.        946

தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின்
நோயள வின்றிப் படும்.
who glut beyond the hunger's fire
Suffer from untold diseases here.        947

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்.
Test disease, its cause and cure
And apply remedy that is sure.        948

உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல்.
Let the skilful doctor note
The sickmen, sickness, season and treat.        949

உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச் செல்வானென்று
அப்பால்நாற் கூற்றே மருந்து
.
Patient, doctor, medicine and nurse
Are four-fold codes of treating course.        950