இல்வாழ்க்கை - Married Life

 இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை
The ideal householder is he
Who aids the natural orders there.         41

துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை
His help the monk and retired share,
And celebrate students are his care.         42

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை
By dutiful householder's aid
God, manes, kin, self and guests are served.         43

பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்
Sin he shuns and food he shares
His home is bright and brighter fares.         44

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது
In grace and gain the home excels,
Where love with virtue sweetly dwells.         45

அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை யாற்றின் புறத்தாற்றிற்
போஒய்ப் பெறுவது எவன்.
Who turns from righteous family
To be a monk, what profits he?         46

இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை
Of all who strive for bliss, the great
Is he who leads the married state.         47

ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து
Straight in virtue, right in living
Make men brighter than monks praying.         48

அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று
Home-life and virtue, are the same;
Which spotless monkhood too can claim.         49

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்
He is a man of divine worth
Who lives in ideal home on earth.         50