ஆள்வினையுடைமை - Manly effort

 


அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.
Feel not frustrate saying "Tis hard".
Who tries attains striving's reward.        611

வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு.
In doing work don't break and shirk
The world will quit who quits his work.        612

தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.
On excellence of industry
Depends magnanimous bounty.        613

தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
வாளாண்மை போலக் கெடும்.
Bounty of man who never strives
Like sword in eunuch's hand it fails.        614

இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.
Work who likes and not pleasure
Wipes grief of friends, pillar secure.        615

முயற்சி திருவினை யாக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்.
Industry adds prosperity
Indolence brings but poverty.        616

மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளாள் தாமரையி னாள்.
Illuck abides with sloth they say
*Laxmi's gifts with labourers stay.        617

பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி.
Misfortune is disgrace to none
The shame is nothing learnt or done.        618

தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.
Though fate is against fulfilment
Hard labour has ready payment.        619

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர்
Tireless Toiler's striving hand
Shall leave even the fate behind.        620*Laxmi the Goddes of wealth and prosperity.