கேள்வி - Listening

 


செல்வத்துள் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.
Wealth of wealths is listening's wealth
It is the best of wealths on earth.        411

செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.
Some food for the stomach is brought
When the ear gets no food for thought.        412

செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.
Whose ears get lots of wisdom-food
Equal gods on oblations fed.        413

கற்றில னாயினும் கேட்க அஃதொருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.
Though not learned, hear and heed
That serves a staff and stay in need.        414

இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.
Virtuous men's wisdom is found
A strong staff on slippery ground.        415

எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்.
Lend ear to good words however few
That much will highly exalt you.        416

பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்.
Who listen well and learn sharply
Not ev'n by slip speak foolishly.        417

கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி.
That ear though hearing is dulled
Which is not by wisdom drilled.        418

நுணங்கிய கேள்வியர் ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராதல் அரிது
A modest mouth is hard for those
Who care little to counsels wise.        419

செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என்.
Who taste by mouth and not by ear
What if they fare ill or well here?        420