காலமறிதல் - Knowing proper time

 


பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.
By day the crow defeats the owl
Kings need right time their foes to quell.        481

பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு.
Well-ordered seasoned act is cord
That fortune binds in bon accord.        482

அருவினை என்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின்
What is hard for him who acts
With proper means and time and tacts?        483

ஞாலம் கருதினுங் கைகூடும் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின்.
Choose proper time and act and place
Even the world you win with ease.        484

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர்.
Who want to win the world sublime
Wait unruffled biding their time.        485

ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து.
By self-restraint stalwarts keep fit
Like rams retreating but to butt.        486

பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து
உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.
The wise jut not their vital fire
They watch their time with hidden ire.        487

செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை
காணின் கிழக்காம் தலை.
Bear with hostiles when you meet them
Fell down their head in fateful time.        488

எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல்.
When comes the season ripe and rare
Dare and do hard things then and there.        489

கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.
In waiting time feign peace like stork
In fighting time strike like its peck.        490