செங்கோன்மை - Just government

 


ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை.
Test and attest impartially
Consult and act the laws justly.        541

வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழும் குடி.
The earth looks up to sky and thrives
And mankind to king's rod of justice.        542

அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்.
The Sage's scripture and virtue spring
From the sceptre of a stately king.        543

குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு.
The world clings to the ruler's feet
Whose sceptre clasps the people's heart.        544

இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு
Full rains and yields enrich the land
Which is ruled by a righteous hand.        545

வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉம் கோடா தெனின்
Not the spear but the sceptre straight
That brings success to monarch's might.        546

இறைகாக்கும் வையக மெல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்.
The king protects the entire earth
And justice protects his royal worth.        547

எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்.
Hard of access, the unjust king
He shall himself his ruin bring.        548

குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்.
Save his subjects and chide the wrong
Is flawless duty of a king.        549

கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்.
Killing killers, the king, behold
Weeds removes from cropful field.        550