வலியறிதல் - Judging strength

 


வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.
Judge act and might and foeman's strength
The allies' strength and go at length.        471

ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்.
Nothing hampers the firm who know
What they can and how to go.        472

உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.
Many know not their meagre might
Their pride breaks up in boastful fight.        473

அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்.
Who adapts not, outsteps measure
And brags himself-his fall is sure.        474

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்.
Even the gentle peacock's plume
Cart's axle breaks by gross volume.        475

நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி யாகி விடும்.
Beyond the branches' tip who skips
Ends the life as his body rips.        476

ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கும் நெறி.
Know the limit; grant with measure
This way give and guard your treasure.        477

ஆகாறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை
போகாறு அகலாக் கடை.
The outflow must not be excess
No matter how small income is.        478

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.
Who does not know to live in bounds
His life seems rich but thins and ends.        479

உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும்.
Wealth amassed quickly vanishes
Sans level if one lavishes.        480