இடனறிதல் - Judging the place

 


தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்அல் லது
No action take, no foe despise
Until you have surveyed the place.        491

முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்
Many are gains of fortresses
Ev'n to kings of power and prowess.        492

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.
Weaklings too withstand foe's offence
In proper fields of strong defence.        493

எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின்
If fighters fight in vantage field
The plans of foes shall be baffled.        494

நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற.
In water crocodile prevails
In land before others it fails.        495

கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து
Sea-going ship goes not on shore
Nor on sea the strong-wheeled car.        496

அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தால் செயின்
No aid but daring dash they need
When field is chosen right for deed.        497

சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்
Though force is small, if place is right
One quells a foe of well-armed might.        498

சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது
To face a foe at home is vain
Though fort and status are not fine.        499

காலாழ் களரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா
வேளாள் முகத்த களிறு.
A fox can kill a war tusker
Fearless with feet in deep quagmire.        500