அவையறிதல் - Judging the audience

 


அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.
The pure in thought and eloquence
Adapt their words to audience.        711

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடைதெரிந்த நன்மை யவர்.
Who know the art of speech shall suit
Their chosen words to time in fact.        712

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்.
They speak in vain at length who talk
Words unversed which ears don't take.        713

ஓளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.
Before the bright be brilliant light
Before the muff be mortar white.        714

நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவாச் செறிவு.
Modest restraint all good excels
Which argues not before elders.        715

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு
Tongue-slip before the talented wise
Is like slipping from righteous ways.        716

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
சொல்தெரிதல் வல்லா ரகத்து.
The learning of the learned shines
Valued by flawless scholar-minds.        717

உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று.
To address understanding ones
Is to water beds of growing grains.        718

புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லு வார்.
O ye who speak before the keen
Forgetful, address not the mean.        719

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தம்கணத்தார்
அல்லார்முன் கோட்டி கொளல்.
To hostiles who wise words utters
Pours ambrosia into gutters.        720