பழைமை - Intimacy

 


பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும்
கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு.
That friendship is good amity
Which restrains not one's liberty.        801

நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்கு
உப்பாதல் சான்றோர் கடன்.
Friendship's heart is freedom close;
Wise men's duty is such to please.        802

பழகிய நட்பெவன் செய்யும் கெழுதகைமை
செய்தாங்கு அமையாக் கடை.
Of long friendship what is the use
Righteous freedom if men refuse?        803

விழைதகையான் வேண்டி யிருப்பர் கெழுதகையாற்
கேளாது நட்டார் செயின்.
Things done unasked by loving friends
Please the wise as familiar trends!        804

பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை என்றுணர்க
நோதக்க நட்டார் செயின்.
Offence of friends feel it easy
As folloy or close intimacy.        805

எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும்
தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு.
They forsake not but continue
In friendship's bounds though loss ensue.        806

அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்
வழிவந்த கேண்மை யவர்.
Comrades established in firm love
Though ruin comes waive not their vow.        807

கேளிழுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு
நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின்.
Fast friends who list not tales of ill
Though wronged they say "that day is well".        808

கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை
விடாஅர் விழையும் உலகு
To love such friends the world desires
Whose friendship has unbroken ties.        809

விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
பண்பின் தலைப்பிரியா தார்.
Even foes love for better ends
Those who leave not long-standing friends.        810