விருந்தோம்பல் - Hospitality

 
இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு
Men set up home, toil and earn
To tend the guests and do good turn.         81

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று
To keep out guests cannot be good
Albeit you eat nectar-like food.         82

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று
Who tends his guests day in and out
His life in want never wears out.         83

அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.
The goddess of wealth will gladly rest
Where smiles welcome the worthy guest.         84

வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம்.
Should his field be sown who first
Feeds the guests and eats the rest?         85

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு
Who tends a guest and looks for next
Is a welcome guest in heaven's feast.         86

இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை: விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன்
Worth of the guest of quality
Is worth of hospitality.         87

பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார்
Who loathe guest-service one day cry:
"We toil and store; but life is dry".         88

உடமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு
The man of wealth is poor indeed
Whose folly fails the guest to feed.         89

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து
Anicham smelt withers: like that
A wry-faced look withers the guest.         90