மானம் - Honour

 


இன்றி யமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல்.
Though needed for your life in main,
From mean degrading acts refrain.        961

சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
பேராண்மை வேண்டு பவர்.
Who seek honour and manly fame
Don't do mean deeds even for name.        962

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு.
Be humble in prosperity
In decline uphold dignity.        963

தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை.
Like hair fallen from head are those
Who fall down from their high status.        964

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்.
Even hill-like men will sink to nought
With abrus-grain-like small default.        965

புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று
இகழ்வார்பின் சென்று நிலை.
Why fawn on men that scorn you here
It yields no fame, heaven's bliss neither.        966

ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று.
Better it is to die forlorn
Than live as slaves of those who scorn.        967

மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடழிய வந்த இடத்து.
Is nursing body nectar sweet
Even when one's honour is lost?        968

மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்.
Honour lost, the noble expire
Like a yak that loses its hair.        969

இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு.
Their light the world adores and hails
Who will not live when honour fails.        970