இகல் - Hatred

 


இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.
Hatred is a plague that divides
And rouses illwill on all sides.        851

பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
இன்னாசெய் யாமை தலை.
Rouse not hatred and confusion
Though foes provoke disunion        852

இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவவில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்.
Shun the plague of enmity
And win everlasting glory.        853

இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்.
Hate-the woe of woes destroy;
Then joy of joys you can enjoy.        854

இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
மிகலூக்கும் தன்மை யவர்.
Who can overcome them in glory
That are free from enmity?        855

இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை
தவலும் கெடலும் நணித்து.
His fall and ruin are quite near
Who holds enmity sweet and dear.        856

மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர்.
They cannot see the supreme Truth
Who hate and injure without ruth.        857

இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிகலூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு.
To turn from enmity is gain
Fomenting it brings fast ruin.        858

இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.
Fortune favours when hate recedes
Hatred exceeding ruin breeds.        859

இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு.
All evils come from enmity
All goodness flow from amity.        860