பெருமை - Greatness

 


ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.
A heart of courage lives in light
Devoid of that one's life is night.        971

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.
All beings are the same in birth
But work decides their varied worth.        972

மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்.
Ignoble high not high they are
The noble low not low they fare.        973

ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.
Greatness like woman's chastity
Is guarded by self-varacity.        974

பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல்.
Great souls when their will is active
Do mighty deeds rare to achieve.        975

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக்கொள் வேம்என்னும் நோக்கு.
The petty-natured ones have not
The mind to seek and befriend the great.        976

இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
சீரல் லவர்கட் படின்.
The base with power and opulence
Wax with deeds of insolence.        977

பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.
Greatness bends with modesty
Meanness vaunts with vanity        978

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.
Greatness is free from insolence
Littleness swells with that offence.        979

அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்.
Weakness of others greatness screens
Smallness defects alone proclaims.        980