செய்ந்நன்றி அறிதல் - Gratitude

 
செய்யாமற் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்ற லரிது
Unhelped in turn good help given
Exceeds in worth earth and heaven.         101

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
A help rendered in hour of need
Though small is greater than the world.         102

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலிற் பெரிது
Help rendered without weighing fruits
Outweighs the sea in grand effects.         103

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்.
Help given though millet- small
Knowers count its good palm- tree tall.         104

உதவி வரைத்தன்று உதவி: உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து
A help is not the help's measure
It is gainer's worth and pleasure.         105

மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை: துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு
Forget not friendship of the pure
Forsake not timely helpers sure.         106

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு
Through sevenfold births, in memory fares
The willing friend who wiped one's tears.         107

நன்றி மறப்பது நன்றன்று: நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று.
To forget good turns is not good
Good it is over wrong not to brood.         108

கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்
Let deadly harms be forgotten
While remembering one good-turn.         109

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்: உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு
The virtue-killer may be saved
Not benefit-killer who is damned.         110