இறைமாட்சி - The grandeur of monarchy

 


படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு.
People, troops, wealth, forts, council, friends
Who owns these six is lion of kings.        381

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.
Courage, giving, knowledge and zeal
Are four failless features royal.        382

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவர்க்கு.
Alertness, learning, bravery
Are adjuncts three of monarchy.        383

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு.
A brave noble king refrains from vice
Full of virtue and enterprise.        384

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.
The able king gets, stores and guards
And spends them for people's safeguards.        385

காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.
That land prospers where the king is
Easy to see, not harsh of words.        386

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.
The world commends and acts his phrase
Who sweetly speaks and gives with grace.        387

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்.
He is the Lord of men who does
Sound justice and saves his race.        388

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு
Under his shelter thrives the world
Who bears remarks bitter and bold.        389

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.
He is the Light of Kings who has
Bounty, justice, care and grace.        390