ஒழுக்கமுடைமை - Good decorum

 ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்
Decorum does one dignity
More than life guard its purity.         131

பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை
Virtues of conduct all excel;
The soul aid should be guarded well.         132

ஒழுக்கம் உடமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்
Good conduct shows good family
Low manners mark anomaly.         133

மறப்பினும் ஒத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்
Readers recall forgotten lore,
But conduct lost returns no more.         134

அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு
The envious prosper but ill
The ill-behaved sinks lower still.         135

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து
The firm from virtue falter not
They know the ills of evil thought.         136

ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி
Conduct good ennobles man,
Bad conduct entails disgrace mean.         137

நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்
Good conduct sows seeds of blessings
Bad conduct endless evil brings.         138

ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்
Foul words will never fall from lips
Of righteous men even by slips.         139

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார்
Though read much they are ignorant
Whose life is not world-accordant.         140