படைமாட்சி - The glory of army

 


உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையு ளெல்லாம் தலை
The daring well-armed winning force
Is king's treasure and main resource.        761

உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது
Through shots and wounds brave heroes hold
Quailing not in fall, the field.        762

ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்
Sea-like ratfoes roar ... What if?
They perish at a cobra's whiff.        763

அழிவின்று அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை.
The army guards its genial flame
Not crushed, routed nor marred in name.        764

கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை.
The real army with rallied force
Resists even Death-God fierce.        765

மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.
Manly army has merits four:-
Stately-march, faith, honour, valour.        766

தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.
Army sets on to face the foes
Knowing how the trend of war goes.        767

அடற்றகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும்.
Army gains force by grand array
Lacking in stay or dash in fray.        768

சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை.
Army shall win if it is free
From weakness, aversion, poverty.        769

நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்.
With troops in large numbers on rolls
Army can't march missing gen'rals.        770