சூது - Gambling

 


வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி யற்று.
Avoid gambling, albeit you win
Gulping bait-hook what does fish gain?        931

ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.
Can gamblers in life good obtain
Who lose a hundred one to gain?        932

உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம்
போஒய்ப் புறமே படும்.
If kings indulge in casting dice
All their fortune will flow to foes.        933

சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின்
வறுமை தருவதொன்று இல்.
Nothing will make you poor like game
Which adds to woes and ruins fame.        934

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்.
The game, game-hall and gambler's art
Who sought with glee have come to nought.        935

அகடாரார் அல்லல் உழப்பர் சூதென்னும்
முகடியால் மூடப்பட்ட டார்.
Men swallowed by the ogress, dice
Suffer grief and want by that vice.        936

பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின்.
If men their time in game-den spend
Ancestral wealth and virtues end.        937

பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.
Game ruins wealth and spoils grace
Leads to lies and wretched woes.        938

உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று ஐந்தும்
அடையாவாம் ஆயம் கொளின்.
Dress, wealth, food, fame, learning-these five
In gambler's hand will never thrive.        939

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்
உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர்.
Love for game grows with every loss
As love for life with sorrows grows.        940