பெரியாரைத் துணைக்கோடல் - Gaining great men's help

 


அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்.
Weigh their worth and friendship gain
Of men of virtue and mature brain.        441

உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்.
Cherish the help of men of skill
Who ward and safe-guard you from ill.        442

அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல்.
Honour and have the great your own
Is rarest of the rare things known.        443

தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை.
To have betters as intimates
Power of all powers promotes.        444

சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்.
Ministers are the monarch's eyes
Round him should be the right and wise.        445

தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்.
To move with worthy friends who knows
Has none to fear from frightful foes.        446

இடிக்குந் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்
No foe can foil his powers
whose friends reprove him when he errs.        447

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்.
The careless king whom none reproves
Ruins himself sans harmful foes.        448

முதலிலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க்கு இல்லை நிலை.
No capital, no gain in trade
No prop secure sans good comrade.        449

பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்.
To give up good friends is ten times worse
Than being hated by countless foes.        450