நட்பு - Friendship

 


செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு.
Like friendship what's so hard to gain?
That guards one against acts villain?        781

நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
பின்நீர பேதையார் நட்பு - Friendship .
Good friendship shines like waxing moon,
The bad withers like waning moon.        782

நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு.
Like taste in books good friendship grows
The more one moves the more he knows.        783

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு
Not to laugh is friendship made
But to hit when faults exceed.        784

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாம் கிழமை தரும்.
No close living nor clasping grip
Friendship's feeling heart's fellowship.        785

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு.
Friendship is not more smile on face
It is the smiling heart's embrace.        786

அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.
From ruin friendship saves and shares
The load of pain and right path shows.        787

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதுஆம் நட்பு.
Friendship hastens help in mishaps
Like hands picking up dress that slips.        788

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனில் கொட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை.
Friendship is enthroned on the strength
That always helps with utmost warmth.        789

இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு.
"Such we are and such they are"
Ev'n this boast will friendship mar.        790