மடியின்மை - Freedom from sloth

 


குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்.
Quenchless lamp of ancestry goes
When foul idleness encloses.        601

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்.
To make your home an ideal home
Loath sloth as sloth; refuse it room.        602

மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து.
The fool who fosters sluggishness
Before he dies ruins his house.        603

குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றில வர்க்கு.
Who strive not high, sunk deep in sloth
Ruin their house by evil growth.        604

நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்.
To lag, forget, idle and doze
These four are pleasure boats of loss.        605

படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது.
With all the wealth of lords of earth
The slothful gain nothing of worth.        606

இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்.
The slothful lacking noble deeds
Subject themselves to scornful words.        607

மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்தி விடும்.
If sloth invades a noble house
It will become a slave of foes.        608

குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.
The blots on race and rule shall cease
When one from sloth gets his release.        609

மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.
The slothless king shall gain en masse
*All regions trod by Lord apace.        610*Hindu mythology holds that Lord Vishnu
measured with his feet the three worlds.