அரண் - Fortress

 


ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்
போற்று பவர்க்கும் பொருள்.
The fort is vital for offence
Who fear the foes has its defence.        741

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடையது அரண்.
A crystal fount, a space a mount
Thick woods form a fort paramount.        742

உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின்
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்
An ideal fort's so says science:
High, broad, strong and hard for access.        743

சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை
ஊக்கம் அழிப்பது அரண்.
Ample in space, easy to hold
The fort foils enemies bold.        744

கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்
நிலைக்கெளிதாம் நீரது அரண்.
Impregnable with stores of food
Cosy to live-That fort is good.        745

எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும்
நல்லாள் உடையது அரண்.
A fort is full of stores and arms
And brave heroes to meet alarms.        746

முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரியது அரண்
Besieging foes a fort withstands
Darts and mines of treacherous hands.        747

முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
பற்றியார் வெல்வது அரண்
A fort holds itself and defies
The attacks of encircling foes.        748

முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
வீறெய்தி மாண்டது அரண்.
A fort it is that fells the foes
And gains by deeds a name glorious.        749

எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்லது அரண்.
But a fort however grand
Is nil if heroes do not stand.        750