பேதைமை - Folly

 


பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல்.
This is folly's prominent vein
To favour loss and forego gain.        831

பேதைமையு ளெல்லாம் பேதைமை காதன்மை
கையல்ல தன்கட் செயல்.
Folly of follies is to lead
A lewd and lawless life so bad.        832

நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
பேணாமை பேதை தொழில்.
Shameless, aimless, callous, listless
Such are the marks of foolishness.        833

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையின் பேதையார் இல்.
No fool equals the fool who learns
Knows, teaches, but self-control spurns.        834

ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
தான்புக் கழுந்தும் அளறு.
The fool suffers seven fold hells
In single birth of hellish ills.        835

பொய்படும் ஒன்றொ புனைபூணும் கையறியாப்
பேதை வினைமேற் கொளின்.
A know-nothing fool daring a deed
Not only fails but feels fettered.        836

ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை.
Strangers feast and kinsmen fast
When fools mishandle fortunes vast.        837

மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
கையொன்று உடைமை பெறின்.
Fools possessing something on hand
Like dazed and drunken stupids stand.        838

பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
பீழை தருவதொன்று இல்.
Friendship with fools is highly sweet
For without a groan we part.        839

கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
குழாஅத்துப் பேதை புகல்.
Entrance of fools where Savants meet
Looks like couch trod by unclean feet.        840