தீவினையச்சம் - Fear of sin

 
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னுஞ் செருக்கு
Sinners fear not the pride of sin.
The worthy dread the ill within.        201

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்
Since evil begets evil dire
Fear ye evil more than fire.        202

அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல்
The wisest of the wise are those
Who injure not even their foes.        203

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு
His ruin virtue plots who plans
The ruin of another man's.        204

இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து
Who makes poverty plea for ill
Shall reduce himself poorer still.        205

தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்
From wounding others let him refrain
Who would from harm himself remain.        206

எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென்று அடும்
Men may escape other foes and live
But sin its deadly blow will give.        207

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயாது அடிஉரைந் தற்று
Ruin follows who evil do
As shadow follows as they go.        208

தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றும்
துன்னற்க தீவினைப் பால்
Let none who loves himself at all
Think of evil however small.        209

அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்
He is secure, know ye, from ills
Who slips not right path to do evils.        210