கூடாநட்பு - False friendship

 


சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பு.
The friendship by an enemy shown
Is anvil in time, to strike you down.        821

இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும்.
Who pretend kinship but are not
Their friendship's fickle like woman's heart.        822

பலநல்ல கற்றக் கடைத்தும் மனம்நல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது.
They may be vast in good studies
But heartfelt-love is hard for foes.        823

முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.
Fear foes whose face has winning smiles
Whose heart is full of cunning guiles.        824

மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று.
Do not trust in what they tell
Whose mind with your mind goes ill.        825

நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.
The words of foes is quickly seen
Though they speak like friends in fine.        826

சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமை யான்.
Trust not the humble words of foes
Danger darts from bending bows.        827

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து.
Adoring hands of foes hide arms
Their sobbing tears have lurking harms.        828

மிகச்செய்து தம்எள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று.
In open who praise, at heart despise
Cajole and crush them in friendly guise.        829

பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகநட்டு
அகநட்பு ஒரீஇ விடல்
When foes, in time, play friendship's part
Feign love on face but not in heart.        830