ஒற்றாடல் - Espionage

 


ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண்.
A king should treat these two as eyes
The code of laws and careful spies.        581

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.
All that happens, always, to all
The king should know in full detail.        582

ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல்.
Conquests are not for the monarch
Who cares not for the Spy's remark.        583

வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.
His officers, kinsmen and foes
Who watch keenly are worthy spies.        584

கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.
Fearless gaze, suspectless guise
Guarding secrets mark the spies.        585

துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்து
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று.
Guised as monks they gather secrets
They betray them not under threats.        586

மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று.
A spy draws out other's secrets
Beyond a doubt he clears his facts.        587

ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.
The reports given by one spy
By another spy verify.        588

ஒற்றொற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர்
சொல்தொக்க தேறப் படும்.
Engage the spies alone, apart
When three agree confirm report.        589

சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின்
புறப்படுத்தா னாகும் மறை
Give not the spy open reward
It would divulge the secret heard!        590