நடுவுநிலைமை - Equity

 தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால்
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்
Equity is supreme virtue
It is to give each man his due.         111

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து
Wealth of the man of equity
Grows and lasts to posterity.         112

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே ஒழிய விடல்
Though profitable, turn away
From unjust gains without delay.         113

தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும்
The worthy and the unworthy
Are seen in their posterity.         114

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி
Loss and gain by cause arise;
Equal mind adorns the wise.         115

கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
நடுஒரீஇ அல்ல செயின்.
Of perdition let him be sure
Who leaves justice to sinful lure.         116

கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு
The just reduced to poverty
Is not held down by equity.         117

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி
Like balance holding equal scales
A well poised mind is jewel of the wise.         118

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்
Justice is upright, unbending
And free from crooked word-twisting.         119

வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோற் செயின்
A trader's trade prospers fairly
When his dealings are neighbourly.         120