ஊக்கமுடைமை - Energy

 


உடைய ரெனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.
To own is to own energy
All others own but lethargy.        591

உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.
Psychic heart is wealth indeed
Worldly wealth departs in speed.        592

ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.
he strong in will do not complain
The loss of worldly wealth and gain.        593

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க் முடையா னுழை.
Fortune enquires, enters with boom
Where tireless strivers have their home.        594

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.
Water depth is lotus height
Mental strength is men's merit.        595

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து.
Let thoughts be always great and grand
Though they fail their virtues stand.        596

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றும் களிறு.
Elephants are firm when arrows hit
Great minds keep fit ev'n in defeat.        597

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னும் செருக்கு.
Heartless persons cannot boast
"We are liberal to our best".        598

பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.
Huge elephant sharp in tusk quails
When tiger, less in form, assails.        599

உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃதில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.
Mental courage is true manhood
Lacking that man is like a wood        600