தூது - The embassy

 


அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு.
Love, noble birth, good courtesy
Pleasing kings mark true embassy.        681

அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு
இன்றி யமையாத மூன்று.
Envoys must bear love for their prince
Knowledge and learned eloquence.        682

நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு.
Savant among savants, he pleads
Before lanced king, triumphant words.        683

அறிவுரு ஆராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு.
Who has these three: good form, sense, lore
Can act as bold ambassador.        684

தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி
நன்றி பயப்பதாம் தூது.
Not harsh, the envoy's winsome ways
Does good by pleasant words concise.        685

கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்
தக்கது அறிவதாம் தூது.
Learned; fearless, the envoy tends
Convincing words which time demands.        686

கடனறிந்து காலம் கருதி இடனறிந்து
எண்ணி உரைப்பான் தலை.
Knowing duty time and place
The envoy employs mature phrase.        687

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு.
The true envoy of three virtues
Is pure helpful and bold in views.        688

விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்றம் -
வாய்சோரா வன்க ணவன்.
The envoy who ports the king's message
Has flawless words and heart's courage.        689

இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவர்க்கு
உறுதி பயப்பதாம் தூது.
Braving death the bold envoy
Assures his king's safety and joy.        690