கல்வி - Education

 


கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
Lore worth learning, learn flawlessly
Live by that learning thoroughly.        391

எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு.
Letter, number, art and science
Of living kind both are the eyes.        392

கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.
The learned alone have eyes on face
The ignorant two sores of disgrace.        393

உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில்
To meet with joy and part with thought
Of learned men this is the art.        394

உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர்
Like poor before rich they yearn:
For knowledge: the low never learn.        395

தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
As deep you dig the sand spring flows
As deep you learn the knowledge grows.        396

யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.
All lands and towns are learner's own
Why not till death learning go on!        397

ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து
The joy of learning in one birth
Exalts man upto his seventh.        398

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
The learned foster learning more
On seeing the world enjoy their lore.        399

கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை.
Learning is wealth none could destroy
Nothing else gives genuine joy.        400