ஒப்புரவறிதல் - Duty to society

 


கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என்ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு
Duty demands nothing in turn;
How can the world recompense rain?        211

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு
All the wealth that toils give
Is meant to serve those who deserve.        212

புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற
In heav'n and earth 'tis hard to find
A greater good than being kind.        213

ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும்
He lives who knows befitting act
Others are deemed as dead in fact.        214

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு
The wealth that wise and kind do make
Is like water that fills a lake.        215

பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
நயனுடை யான்கண் படின்
Who plenty gets and plenty gives
Is like town-tree teeming with fruits.        216

மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின்
The wealth of a wide-hearted soul
Is a herbal tree that healeth all.        217

இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
கடனறி காட்சி யவர்
Though seers may fall on evil days
Their sense of duty never strays.        218

நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு
The good man's poverty and grief
Is want of means to give relief.        219

ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து
By good if ruin comes across
Sell yourself to save that loss.        220