குறிப்பறிதல் - Divining the mind

 


கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்
மாறாநீர் வையக்கு அணி
Who reads the mind by look, untold
Adorns the changeless sea-girt world.        701

ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்.
Take him as God who reads the thought
Of another man without a doubt.        702

குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்
யாது கொடுத்தும் கொளல்.
By sign who scans the sign admit
At any cost in cabinet.        703

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு.
Untold, he who divines the thought
Though same in form is quite apart.        704

குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்
என்ன பயத்தவோ கண்.
Among senses what for is eye
If thought by thought one can't descry?        705

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம்.
What throbs in mind the face reflects
Just as mirror nearby objects.        706

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான்முந் துறும்.
Than face what is subtler to tell
First if the mind feels well or ill.        707

முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்.
Just standing in front would suffice
For those who read the mind on face.        708

பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்.
Friend or foe the eyes will show
To those who changing outlooks know.        709

நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும்கோல் காணும்கால்
கண்ணல்லது இல்லை பிற.
The scale of keen discerning minds
Is eye and eye that secrets finds.        710