ஊழ் - Destiny

 


ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்றும் மடி
Efforts succeed by waxing star
Wealth-losing brings waning star.        371

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூழ் உற்றக் கடை
Loss-fate makes a dull fool of us
Gain-fate makes us prosperous, wise!        372

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை அறிவே மிகும்
What matters subtle study deep?
Levels of innate wisdom-keep.        373

இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு
Two natures in the world obtain
Some wealth and others wisdom gain.        374

நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.
In making wealth fate changes mood;
The good as bad and bad as good.        375

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம.
Things not thine never remain
Things destined are surely thine.        376

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது.
Who crores amass enjoy but what
The Dispenser's decrees allot.        377

துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியும் எனின்.
The destitute desire will quit
If fate with ills visit them not.        378

நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்
Who good in time of good perceive
In evil time why should they grieve?        379

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினும் தான்முந் துறும்.
What power surpasses fate? Its will
Persists against the human skill.        380