தெரிந்து செயல்வகை - Deliberation before action

 


அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.
Weigh well output the loss and gain
And proper action ascertain.        461

தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்.
Nothing is hard for him who acts
With worthy counsels weighing facts.        462

ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார்,
The wise risk not their capital
In doubtful gains and lose their all.        463

தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.
They who scornful reproach fear
Commence no work not made clear.        464

வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு.
Who marches without plans and ways
His field is sure to foster foes.        465

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானும் கெடும்.
Doing unfit action ruins
Failing fit-act also ruins.        466

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.
Think and dare a proper deed
Dare and think is bad in need.        467

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்.
Toil without a plan ahead
Is doomed to fall though supported.        468

நன்றாற்ற லுள்ளும் தவறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை.
Attune the deeds to habitude
Or ev'n good leads to evil feud.        469

எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மொடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு.
Do deeds above reproachfulness
The world refutes uncomely mess.        470