அவா அறுத்தல் - Curbing of desire

 


அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.
Desire to all, always is seed
From which ceaseless births proceed.        361

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும்.
If long thou must, long for non-birth
It comes by longing no more for earth.        362

வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
யாண்டும் அஃதொப்பது இல்.
No such wealth is here and there
As peerless wealth of non-desire.        363

தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும்
To nothing crave is purity
That is the fruit of verity.        364

அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார் மற்றையார்
அற்றாக அற்றது இலர்
The free are those who desire not
The rest not free in bonds are caught.        365

அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா
Dread desire; Virtue is there
To every soul desire is snare!        366

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றான் வரும்
Destroy desire; deliverance
Comes as much as you aspire hence.        367

அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் துன்பம் அஃதுண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும்.
Desire extinct no sorrow-taints
Grief comes on grief where it pretends.        368

இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்.
Desire, the woe of woes destroy
Joy of joys here you enjoy.        369

ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்.
Off with desire insatiate
You gain the native blissful state.        370