கொடுங்கோன்மை - The cruel tyranny

 


கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்துஒழுகும் வேந்து.
The unjust tyrant oppressor
Is worse than cruel murderer.        551

வேலொடு நின்றான் இடுஎன் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு.
Sceptered tyrant exacting gold
Is "give" of lanced robber bold.        552

நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்.
Spy wrongs daily and do justice
Or day by day the realm decays.        553

கூழும் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு.
The king shall wealth and subjects lose
If his sceptre he dares abuse.        554

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.
Groaning tears caused by tyrant's sway
File the royal wealth away.        555

மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.
Glory endures by sceptre right
Without it wanes the royal light.        556

துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு.
Dry like the earth without rainfall
Is graceless king to creatures all.        557

இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.
To have is worse than having not
If ruler is unjust despot.        558

முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்.
The sky withdraws season's shower
If the king misuses his power.        559

ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்.
The *six-functioned forget their lore
Cows give less if kings guard no more.         560* the six functions are : learning, teaching, giving,
getting, sacrificing, kindling sacrifice - These are duties of Vedic savants.