பண்புடைமை - Courtesy

 


எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.
To the polite free of access
Easily comes courteousness.        991

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.
Humanity and noble birth
Develop courtesy and moral worth.        992

உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.
Likeness in limbs is not likeness
It's likeness in kind courteousness.        993

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.
The world applauds those helpful men
Whose actions are just and benign.        994

நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புஉள பாடறிவார் மாட்டு.
The courteous don't even foes detest
For contempt offends even in jest.        995

பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.
The world rests with the mannered best
Or it crumbles and falls to dust.        996

அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.
The mannerless though sharp like file
Are like wooden blocks indocile.        997

நண்பாற்றா ராகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றா ராதல் கடை.
Discourtesy is mean indeed
E'en to a base unfriendly breed.        998

நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.
To those bereft of smiling light
Even in day the earth is night.        999

பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ் செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந்த தற்று.
The wealth heaped by the churlish base
Is pure milk soured by impure vase.        1000