அவையஞ்சாமை - Courage before councils

 


வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்
The pure fail not in power of words
Knowing grand council's moods and modes.        721

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்
Among scholars he is scholar
Who holds scholars with learned lore.        722

பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்
அவையகத்து அஞ்சா தவர்.
Many brave foes and die in fields
The fearless few face wise councils.        723

கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க கொளல்.
Impress the learned with your lore
From greater savants learn still more.        724

ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
மாற்றம் கொடுத்தற் பொருட்டு
Grammar and logic learn so that
Foes you can boldly retort.        725

வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.
To cowards what can sword avail
And books to those who councils fail?        726

பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்து
அஞ்சு மவன்கற்ற நூல்.
Like eunuch's sword in field, is vain
His lore who fears men of brain.        727

பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லா தார்.
Though learned much his lore is dead
Who says no good before the good.        728

கல்லா தவரின் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
நல்லார் அவையஞ்சு வார்.
Who fear to face good assembly
Are learned idiots, certainly.        729

உளரெனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன்அஞ்சிக்
கற்ற செலச்சொல்லா தார்.
They are breathing dead who dare not
Empress before the wise their art.        730