நாடு - The country

 


தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்
செல்வரும் சேர்வது நாடு.
It's country which has souls of worth
Unfailing yields and ample wealth.        731

பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்
ஆற்ற விளைவது நாடு.
The Land has large luring treasure
Where pests are nil and yields are sure.        732

பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
இறையொருங்கு நேர்வது நாடு.
It's land that bears pressing burdens
And pays its tax which king demands.        733

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு
It is country which is free from
Fierce famine, plague and foemen's harm.        734

பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு.
Sects and ruinous foes are nil
No traitors in a land tranquil.        735

கேடறியாக் கெட்ட விடத்தும் வளங்குன்றா
நாடென்ப நாட்டின் தலை
The land of lands no ruin knows
Even in grief its wealth yet grows.        736

இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.
Waters up and down, hills and streams
With strong forts as limbs country beams.        737

பிணியின்மை செல்வம் விளைவுஇன்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து.
Rich yield, delight, defence and wealth
Are jewels of lands with blooming health.        738

நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
நாட வளந்தரு நாடு
A land is land which yields unsought
Needing hard work the land is nought.        739

ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
வேந்தமை வில்லாத நாடு
Though a land has thus every thing
It is worthless without a king.        740