சுற்றந்தழால் - Cherishing kinsmen

 


பற்றற்ற கண்ணும் பழமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே யுள
Let fortunes go; yet kinsmen know
The old accustomed love to show.        521

விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவுந் தரும்.
The gift of loving Kins bestows
Fadeless fortune's fresh flowers.        522

அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று.
A kinless wealth is like a tank
Which overflows without a bank.        523

சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்.
The fruit of growing wealth is gained
When kith and kin are happy found.        524

கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப் படும்.
Loving words and liberal hand
Encircle kith and kin around.        525

பெரும்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குஉடையார் மாநிலத்து இல்.
Large giver and wrathless man
Commands on earth countless kinsmen.        526

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள.
The crows hide not; thy call and eat
Welfare abides a man of heart.        527

பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்.
From public gaze when kings perceive
Each one's merits so many thrive.        528

தமராகித் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரணம் இன்றி வரும்.
Forsaken friends will come and stay
When cause for discord goes away.        529

உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல்.
Who leaves and returns with motive
The king should test him and receive.        530