கண்ணோட்டம் - Benign looks

 


கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.
Living in the world implies
The bounteous dame of benign eyes.        571

கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை.
World lives by looks of lovely worth
Who lack them are burdens of earth.        572

பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்
Of tuneless song what is the use?
Without gracious looks what are eyes?        573

உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணேட்டம் இல்லாத கண்.
Except that they are on the face
What for are eyes sans measured grace.        574

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும்.
Kind looks are jewels for eyes to wear
Without them they are felt as sore.        575

மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
டியைந்துகண் ணோடா தவர்.
Like trees on inert earth they grow
Who don't eye to eye kindness show.        576

கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.
Ungracious men lack real eyes
Men of real eyes show benign grace.        577

கருமஞ் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.
Who gracious are but dutiful
Have right for this earth beautiful.        578

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.
To be benign and bear with foes
Who vex us is true virtue's phase.        579

பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர்.
Men of graceful courtesy
Take hemlock and look cheerfully.        580